STIFTELSENS ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner i Sjundeåbygden.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att ekonomiskt stöda kultur, idrott och annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet genom att utdela understöd och donationer till mottagare i huvudsak inom sitt verksamhetsområde. Stiftelsen samlar och tillvaratar därtill sparbanksrörelsens traditioner inom verksamhetsområdet och stöder arbete och forskning som främjar sparandet.

STYRELSEN

Styrelsen sköter stiftelsens förvaltning och svarar för att stiftelsens verksamhet organiseras på ett ändamålsenligt sätt för att fullgöra stiftelsens ändamål. Ombudsmannen bistår styrelsen genom att bereda och verkställa de ärenden som behandlas av styrelsen.

Henrik Rehnberg, ordförande
Heidi Rosengren, vice ordförande
Mikael Fröberg
Carl-Johan Gottberg
Carina Lindström
Sari Linnala

 

OMBUDSMAN

Mia Bengts/Navigator Partners Ab
Georgsgatan 9 A
00120 Helsingfors