Stadgar

1  §            Stiftelsens namn är Sparbanksstiftelsen i Sjundeå sr och parallellnamn Siuntion Säästöpankkisäätiö sr.

 

Stiftelsens hemort är Sjundeå och dess språk svenska.

 

2 §          Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stödja hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner i Sjundeåbygden.

 

3 §          Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att ekonomiskt stödja kultur, idrott och annan ideell, allmännyttig och samhällsnyttig verksamhet genom att dela ut understöd och donationer till mottagare i huvudsak inom sitt verksamhetsområde. Stiftelsen kan också idka all annan laglig verksamhet som främjar och stödjer stiftelsens ändamål.

 

4 §             Stiftelsens egendom skall förvaltas planmässigt och i enlighet med stiftelselagens bestämmelser.

Stiftelsen kan ta emot donationer och testamenten samt öka sin egendom också på annat sätt.

 

5 §          Stiftelsens verksamhetsorgan är dess styrelse. Stiftelsen kan ha en verkställande direktör.

 

6 §          Stiftelsen företräds och dess angelägenheter sköts av en styrelse bestående av minst tre och högst nio ledamöter. Dessa väljs för tre år i sänder.

 

Mandatperioden för en ledamot i styrelsen börjar då det årsmöte som förrätta valet har avslutats och fortgår tills det årsmöte som hålls tre år efter valet har avslutats.

 

Mandattiden för styrelsens nuvarande styrelseledamöter följer mandattiden som de valts till så, att mandattiden fortgår tills det årsmöte som hålls tre år efter valet har avslutats.

 

På styrelsen ankommer bland annat:

 1. att sköta förvaltningen av stiftelsen och svara för att stiftelsens verksamhet organiseras på ett ändamålsenligt sätt för att fullgöra ändamålet,
 2. att se till att stiftelsens bokföring och medelsförvaltning är ordnad på behörigt sätt,
 3. att representera stiftelsen och tala och svara för den
 4. att besluta om och fördela ekonomiska stöd för de ändamål som nämns i 2 § och 3 § i stadgarna
 5. att vid behov utse en ombudsman eller en verkställande direktör för stiftelsen och utse övriga funktionärer för att sköta stiftelsens löpande ärenden,
 6. att fastställa lön och övriga förmåner för stiftelsens anställda
 7. att tillsätta behövliga utskott för stiftelsen,
 8. att besluta om den strategiska utvecklingen av stiftelsen,
 9. att utföra övriga uppgifter, som hör till styrelsen.

 

7 §          Styrelsen utser inom sig årligen vid sitt första möte efter årsmötet en ordförande och en viceordförande.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om ordföranden är förhindrad, av viceordföranden. Kallelse till möte skall gå ut senast sju dagar före mötet. Styrelseledamöterna kan undantagsvis enhälligt besluta att låta bli att iaktta den regel för möteskallelse som finns i stiftelsens stadgar.

Styrelsen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande.

Vid styrelsens möten avgörs ärendena med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, utom vid val då lotten avgör.

 

8 §          Ombudsmannen eller verkställande direktören svarar för att fullgöra stiftelsens ändamål och sköter stiftelsens övriga dagliga förvaltning enligt styrelsens anvisningar och styrelsens arbetsordning.

Ombudsmannen har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens möten om inte styrelsen beslutar något annat.

 

9 §          Vid styrelsens möten förs protokoll som undertecknas av mötesordföranden och en person som utsetts till detta vid mötet.

 

10 §        Stiftelsen företräds av styrelsens ordförande ensam, av verkställande direktör ensam och av två styrelseledamöter tillsammans. Styrelsen har också rätt att ge någon av sina ledamöter eller någon annan namngiven person ensam rätt att företräda stiftelsen.

 

I l §         Stiftelsens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut skall sändas till revisorn för granskning före utgången av mars, och denna skall avge sin berättelse inom fyra veckor efter det att bokslutshandlingarna har överlämnats till revision,

 

12 §        Styrelsen sammanträder årligen till årsmöte före utgången  av maj månad. Vid årsmötet behandlas följande ärenden:

 

 1. föredras verksamhetsberättelsen och bokslutet för föregående är
 2. föredras revisionsberättelsen och styrelsens eventuella förklaringar med anledning av den
 3. besluts om fastställande av bokslutet och om eventuella andra åtgärder med anledning av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen
 4. besluts om åtgärder som orsakas av föregående verksamhetsår överskott eller underskott
 5. besluts om mötesarvoden och övriga arvoden för ledamöterna i styrelsen
 6. fastställs antalet styrelseledamöter och förrättas valet av dem
 7. besluts om revisorns arvode
 8. väljs en CGR-revisor och om inte ett CGR-revisionssamfund har valts till revisor, en CGR- revisorssuppleant för att granska verksamheten under den pågående räkenskapsperioden
 9. behandlas förslaget till budget och fastställs budgeten för den pågående räkenskapsperioden
 10. tillsätts ett valutskott för att bereda val av styrelsemedlemmar till styrelsens följande årsmöte och vid behov för att bereda val av styrelsemedlemmar även eljest under verksamhetsåret.
 11. behandlas övriga ärenden som nämns i möteskallelsen

 

13 §        Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösande av stiftelsen fattas av styrelsen.

 

Ett beslut om en ändring av stiftelsens stadgar är giltigt om beslutet stöds av minst tre fjärdedelar av styrelsens ledamöter. Ett beslut om en upplösning av stiftelsen är motsvarigt giltigt om beslutet stöds av minst tre fjärdedelar av styrelsens ledamöter.

 

14 §        Om stiftelsen upplöser sig eller upplöses används dess medel för ändamål som står stiftelsens ändamål nära.