ANSÖKNINGAR OCH ANVISNINGAR

Vad och vem kan stiftelsen stöda?

Enligt stiftelsens stadgar är stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stödja hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner i Sjundeåbygden.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att stöda kultur, idrott och annan ideell och samhällsnyttig verksamhet genom att dela ut understöd till mottagare i huvudsak inom stiftelsens verksamhetsområde.

Allmännyttig lokal verksamhet, barns och ungdomars välmående samt jämställdhet prioriteras. Stöden går huvudsakligen till allmännyttig föreningsverksamhet inom kultur, idrott och hembygdsverksamhet.

Registrerade föreningar med bred verksamhet kan ansöka om verksamhetsbidrag med stöd av detaljerade bokslutsuppgifter och verksamhetsplan.

Stiftelsen stöder inte lagstadgad kommunal verksamhet eller projekt av politisk eller religiös natur beviljas inte understöd.

Stiftelsen kan också ekonomiskt stöda arbete och forskning som främjar sparande.

Vem kan söka?

Stiftelsen beviljar i huvudsak understöd till allmännyttiga föreningar. Bidrag till företag för allmännyttig verksamhet eller allmännyttiga projekt är möjliga.
I regel beviljas inte stöd till enskild privat person eller liten krets.
Redan påbörjade projekt beviljas inte bidrag.

När och hur ansöker man?

Från och med 2023 övergår stiftelsen till en ansökningsrunda per år. Ansökningstiden är september månad (1-30.9).

Stiftelsen har tagit ibruk en elektronisk ansökningsportal. Du kommer till portalen genom att klicka på knappen ”Ansök här” på denna sida.

När ges besked? När betalas understödet ut?

Styrelsen behandlar understödsansökningarna på sitt följande möte efter att ansökningsperioden löpt ut, vanligen inom november. Besked om understöd sänds så snart som möjligt till den e-postadress som sökande uppgett i ansökan.

Mindre belopp utbetalas inom en månad efter att styrelsen fattat beslut om understöd. Större belopp utbetalas vanligen i rater, i vissa fall först när projektet påbörjats eller andra villkor uppfylls. I osäkra fall först mot redovisning.

Vad förbinder man sig till om man beviljas understöd?

Den som beviljas understöd förbinder sig att

  • genomföra projektet så långt som möjligt enligt den plan som uppgivits i ansökan (ta kontakt om det blir ändringar)
  • förse stiftelsen med information om projektet för stiftelsens kommunikation
  • på lämpligt sätt i samband med understödda projekt ange att stiftelsen stöder projektet, gärna genom att använda stiftelsens logo
  • sända in en redovisning per e-mail till stiftelsens ombudsman senast 12 månader efter att understödet utbetalts, dock alltid före följande understöd sökes
  • bistå vid ev. närmare utvärderingsåtgärder som stiftelsen låter genomföra.

Icke inlämnad redovisning kan påverka sökandens möjligheter till ytterligare understöd.

Hantering av personuppgifter

Av registerbeskrivningen framgår hur stiftelsen hanterar sökandes personuppgifter.