SPARBANKSSTIFTELSEN I SJUNDEÅ

SPARBANKSSTIFTELSEN I SJUNDEÅ

SPARBANKSSTIFTELSEN I SJUNDEÅ

Sparbanksstiftelsen
i Sjundeå

Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner i Sjundeåbygden. Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att ekonomiskt stöda kultur, idrott och annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet genom att utdela understöd och donationer till mottagare i huvudsak inom sitt verksamhetsområde. Stiftelsen samlar och tillvaratar därtill sparbanksrörelsens traditioner inom verksamhetsområdet och stöder arbete och forskning som främjar sparandet.

Vad stiftelsen understöder

Sparbanksstiftelsen

Idrott

Stiftelsen stöder idrottsföreningar och idrottsevenemang i Sjundeå med prioritering av verksamheter för barn och ungdom.

Kultur

Stiftelsen stöder registrerade föreningar kring kulturproduktion, utställningar och evenemang, konst och olika allmän- och samhällsnyttiga verksamheter med anknytning till verksamhetsområdet.

Sparande

Stiftelsen stöder arbete, utbildning och forskning som främjar sparandet lokalt.

sparbanksstiftelsen

hur man ansöker

Du kan läsa mera om vilka ändamål stiftelsen kan
bevilja understöd för och hur man går till väga för
att söka understöd i våra anvisningar till sökande.